Abb Takk News

Islamabad: Shah Mehmood Qureshi and Khursheed Shah Media talk