Abb Takk News

Karachi: DIG CTD Abdullah Sheikh Arrived Ahsan’s House