Abb Takk News

Nawaz Sharif, Maryam Capt. R Safdar Reach AC