Abb Takk News

PM Nominates Usman Dar as Advisor to Youth Affairs