Abb Takk News

Shahi Syed Demands Load-Shedding Free Karachi