Abb Takk News

Karachi Police Party to go to Thailand to arrest Abdul Rahman Alias Bhola